Oświadczenie o ochronie prywatności dla kandydatów i kandydatek


Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności (zwane dalej „Oświadczeniem”) dotyczy przetwarzania danych osobowych kandydatów, którzy ubiegają się o pracę w Just Eat Takeaway.com lub w jednym z podmiotów stowarzyszonych JET (zwanym dalej „JET”). 

W firmie JET jesteśmy zobowiązani do ochrony prywatności wszystkich członków naszej społeczności. Oznacza to, że będziemy chronić dane osobowe naszych kandydatów. Dlatego podczas przetwarzania danych osobowych JET przestrzega wymogów obowiązujących przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych. Administratorem danych w celu przetwarzania tych danych osobowych jest Just Eat Takeaway.com Group B.V. i/lub JET Affiliate (w tym spółki zależne Just Eat Takeaway.com N.V.).
 
Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego
Dane osobowe, w niniejszym Oświadczeniu zwane również „Twoimi Danymi”, oznaczają wszelkie informacje lub zestaw informacji, na podstawie których jesteśmy w stanie, bezpośrednio lub pośrednio, zidentyfikować Cię osobiście, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, np. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, Twojego CV, listu referencyjnego itp. Nie obejmuje danych, z których tożsamość została usunięta (dane anonimowe).

1. Proces aplikacji

Firma JET przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ otrzymała od Ciebie podanie o pracę w firmie JET. Przetwarzamy te dane w celu przeprowadzenia procesu selekcji i mamy nadzieję, że w przyszłości będziemy mogli powitać Cię jako pracownika firmy JET. Podstawą prawną tego przetwarzania jest uznanie przez nas Twojej aplikacji za prośbę o podjęcie kroków przed zawarciem umowy (umowy o pracę), wywiązanie się przez nas z obowiązków prawnych lub realizacja naszych uzasadnionych interesów i/lub wszelkie inne podstawy prawne dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jeżeli jest to prawnie wymagane lub dozwolone, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody. Jeśli opieramy się na Twojej zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania Twoich Danych, możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

JET ceni sobie różnorodność i inkluzywność. Równe szanse na zatrudnienie oznaczają, że oferujemy równe traktowanie wszystkim kandydatom i kandydatkom. W celu zapewnienia równych szans w zatrudnieniu, co jest dozwolone lub wymagane przez lokalne prawo, możemy w tym celu gromadzić dane osobowe.

Przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które przekazane nam są za pośrednictwem strony internetowej, formularza aplikacyjnego, przesłanego CV lub w inny sposób w trakcie procesu aplikacyjnego. Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:


 • Nazwa 
 • Dane identyfikacyjne
 • Dane kontaktowe
 • Dane adresowe
 • Szczegóły dotyczące zatrudnienia
 • Szczegóły dotyczące wykształcenia
 • Dokumenty identyfikacyjne
 • Szczegóły dotyczące prawa do pracy (jeśli dotyczy)
 • Szczegóły na temat rodziny (jeśli dotyczy)

Na Twoją prośbę zaoferujemy Ci wsparcie i pomoc za pośrednictwem zespołów ds. pozyskiwania talentów i naszych kanałów komunikacji. Zgodnie z Twoimi preferencjami będziemy kontaktować się z Tobą telefonicznie, SMS-owo lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, aby przekazać Ci informacje związane z Twoją aplikacją i spełnić Twoje prośby. Jeśli wyrazisz zainteresowanie spersonalizowaną rekomendacją ofert pracy, pozwoli nam to poinformować Cię o dostępnych możliwościach zatrudnienia w ramach JET. 

2. Oceny aplikacji

JET może poprosić Cię o dokonanie oceny w trakcie procesu aplikacji. Oceny te są przeprowadzane w celu dobrego zrozumienia Twoich kompetencji. Odpowiedzi udzielone przez Ciebie podczas oceny zostaną ocenione, w miarę możliwości w sposób zautomatyzowany (więcej informacji można znaleźć w części dotyczącej zautomatyzowanego podejmowania decyzji), a na podstawie tej oceny zostanie podjęta decyzja dotycząca Twojej kandydatury. Podstawą prawną tego przetwarzania jest fakt, że uznajemy oceny za niezbędne do podjęcia kroków przed zawarciem umowy (umowy o pracę). JET może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych w celu dokonania oceny:


 • Nazwa
 • Dane identyfikacyjne (jeżeli dotyczy)
 • Dane kontaktowe
 • Dane dotyczące oceny

3. Badanie satysfakcji aplikantów

Aby upewnić się, że nasze usługi są zgodne z Twoimi preferencjami oraz w celu ulepszenia naszych usług i platform, firma JET może zwrócić się do Ciebie w celu przeprowadzenia badań, takich jak np. ankiety. Tego rodzaju komunikację wysyłamy wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika, chyba że nie jest to konieczne w świetle obowiązującego prawa. Udział w tych badaniach jest całkowicie dobrowolny. Jeśli nie chcesz otrzymywać tych ankiet, możesz się z nich wypisać w towarzyszących im wiadomościach. JET może przetwarzać w celach badawczych następujące kategorie danych osobowych:


 • Nazwa
 • Dane kontaktowe
 • Informacje przekazane w badaniu 

4. Sprawdzenie przeszłości i/lub referencji

W trakcie procesu aplikacji firma JET może wymagać od Ciebie dostarczenia informacji lub przeprowadzenia sprawdzenia Twojej historii i/lub referencji. Czynności te są przeprowadzane tylko wtedy, gdy jest to prawnie dozwolone i gdy JET uzna, że jest to niezbędne do wykonywania pracy, o którą się ubiegasz. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest traktowanie przez nas podania o pracę jako prośby o podjęcie kroków przed zawarciem umowy (umowy o pracę), wypełnianie przez nas obowiązków prawnych lub realizacja naszych uzasadnionych interesów i/lub wszelkie inne podstawy prawne dozwolone zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o ochronie danych. O ile jest to prawnie wymagane lub dozwolone, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody. Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie. JET może przetwarzać w tych celach następujące kategorie danych osobowych:


 • Nazwa 
 • Dane identyfikacyjne (jeśli dotyczy)
 • Dane kontaktowe 
 • Dane adresowe (jeśli dotyczy)
 • Dane dotyczące wykształcenia (jeśli dotyczy)
 • Dane identyfikacyjne (jeśli dotyczy)
 • Rejestr karny (jeśli dotyczy)
 • Dane dotyczące referencji (jeśli dotyczy)

5. Informacje, które JET może zbierać z innych źródeł

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, oprócz naszych kanałów rekrutacyjnych lub stron internetowych poświęconych karierze, możemy również uzyskiwać informacje o Tobie z innych źródeł, np. poprzez Twoje interakcje z pracownikami JET lub od osób trzecich, takich jak rekruterzy, agencje rekrutacyjne, LinkedIn lub inne strony internetowe (z zastrzeżeniem informacji o ochronie prywatności takich osób trzecich). Podstawą prawną tego przetwarzania jest uznanie przez nas Twojej aplikacji za prośbę o podjęcie kroków przed zawarciem umowy (umowy o pracę), wypełnienie przez nas zobowiązań prawnych lub realizacja naszych uzasadnionych interesów i/lub wszelkie inne podstawy prawne dozwolone zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Tam, gdzie jest to prawnie wymagane lub dozwolone, wymagana jest Twoja zgoda. Jeśli opieramy się na Twojej zgodzie jako podstawie prawnej do przetwarzania Twoich Danych, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

W ramach ubiegania się o pracę w firmie JET przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych:
 • Nazwa 
 • Dane identyfikacyjne
 • Dane kontaktowe
 • Szczegóły dotyczące zatrudnienia
 • Dane dotyczące oceny (jeśli dotyczy) 

6. Statystyki

JET może również wykorzystywać dane osobowe w celu analizowania sposobu korzystania z aplikacji JET, dzięki czemu możemy udoskonalać aplikacje, z których korzysta się podczas procesu ubiegania się o pracę. Podstawą prawną tej operacji przetwarzania danych jest konieczność realizacji uzasadnionego interesu JET (analiza i raportowanie) określonego w obowiązujących (lokalnych) przepisach prawa. Tam, gdzie jest to wymagane lub dozwolone prawem, przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody. Jeśli podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda, możesz ją w każdej chwili wycofać. Ponadto przetwarzamy dane, które przekazujesz nam pośrednio, ponieważ JET wykorzystuje pliki cookie do celów funkcjonalnych, analitycznych i marketingowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym Oświadczeniu o plikach cookie.

7. Wizyty w siedzibie JET

Jeśli odwiedzisz naszą siedzibę, ze względów bezpieczeństwa i zgodnie z lokalnymi wymogami możemy rejestrować Twoje dane za pomocą wideo lub innych elektronicznych, cyfrowych lub bezprzewodowych systemów lub urządzeń nadzoru (np. CCTV). Podstawą prawną takiej operacji przetwarzania danych jest konieczność realizacji uzasadnionego interesu firmy JET, zgodnie z definicją zawartą w obowiązującym rozporządzeniu o ochronie danych. 

Cele dodatkowe
Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów opisanych powyżej, chyba że zasadnie uznamy, że musimy wykorzystać je do innego celu, a powód ten jest zgodny z celem pierwotnym. Jeśli będziemy chcieli wykorzystać dane do innego celu, podejmiemy odpowiednie środki, aby poinformować Cię o tym fakcie, stosownie do znaczenia wprowadzanych przez nas zmian. Należy pamiętać, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twoje wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
Dla celów opisanych powyżej możemy korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji ma miejsce, gdy system elektroniczny wykorzystuje dane osobowe do podjęcia decyzji bez udziału człowieka. W ograniczonych okolicznościach, za Twoją wyraźną pisemną zgodą, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo o ochronie danych i gdy wdrożono odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw, będziemy korzystać ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Nie będziesz podlegał decyzjom, które będą miały na Ciebie znaczący wpływ, opartym wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, chyba że będziemy mieli ku temu podstawy prawne i poinformujemy Cię o tym. Jeśli takie zautomatyzowane podejmowanie decyzji i/lub profilowanie doprowadzi do negatywnej decyzji na Twój temat, a Ty się z nią nie zgadzasz, możesz skontaktować się z nami poprzez nasz Formularza ochrony prywatności. Przystąpimy wtedy do ponownej oceny sytuacji.

Wiek
Nasza strona internetowa i oferty pracy nie są przeznaczone dla osób zdefiniowanych jako niepełnoletnie przez obowiązujące przepisy lokalne, ani też nie zamierzamy gromadzić danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową, które nie osiągnęły określonego prawem wieku. Nie jesteśmy jednak w stanie zweryfikować wieku odwiedzających lub kandydatów. Dlatego zalecamy rodzicom i/lub opiekunom prawnym monitorowanie aktywności swoich dzieci w internecie, aby zapobiec gromadzeniu ich danych osobowych bez zgody rodziców. Jeśli uważasz, że zgromadziliśmy dane osobowe osoby niepełnoletniej bez jej zgody, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza prywatności. Wówczas przystąpimy do usunięcia tych danych.

Udostępnianie danych osobom trzecim
JET może współpracować z innymi spółkami w ramach grupy JET oraz innymi stronami trzecimi w celu przeprowadzenia opisanego powyżej przetwarzania. 

Te spółki z grupy i osoby trzecie będą przetwarzać Twoje dane osobowe w naszym imieniu (jako podmioty przetwarzające dane) lub jako samodzielni administratorzy danych i będą mieć dostęp do Twoich danych osobowych w celach opisanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Wymagamy od spółek grupy i osób trzecich, aby chroniły je zgodnie ze standardami określonymi w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności i podejmujemy odpowiednie środki zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, aby zagwarantować taki sam poziom ochrony i poufności Twoich danych osobowych.  

Będziemy również udostępniać Twoje Dane innym zewnętrznym administratorom danych, jeśli będzie to właściwe lub wymagane przez obowiązujące prawo lub regulacje (w tym nakaz sądowy) lub jeśli uznamy, że ujawnienie danych jest niezbędne do wykonania, ustanowienia lub obrony praw lub do ochrony żywotnych interesów jakiejkolwiek osoby. Do takich zewnętrznych administratorów danych mogą należeć organy ścigania. 

Możemy również ujawnić Twoje Dane dowolnej firmie lub potencjalnemu nabywcy wszystkich lub zasadniczo wszystkich naszych aktywów w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem tych aktywów.

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom:


 • podmioty powiązane z JET, podmioty zależne i/lub przedsiębiorstwa należące do grupy JET
 • Dostawcy oprogramowania
 • Partnerzy odpowiedzialni za realizację
 • Firmy badające satysfakcję klienta
 • Doradcy zawodowi
 • Organy ścigania, organy regulacyjne i/lub agencje rządowe
 • Potencjalni nabywcy
 • Każda inna strona, pod warunkiem, że wyrażono zgodę na ujawnienie danych

Strony internetowe firm zewnętrznych
Nasza strona internetowa może zawierać linki do stron internetowych firm zewnętrznych. Wchodząc na takie strony internetowe firm zewnętrznych, należy pamiętać, że każda z tych stron posiada własne oświadczenie o ochronie prywatności. Chociaż JET z wielką starannością wybiera strony internetowe, do których zamieszcza łącza, nie może ponosić odpowiedzialności za sposób, w jaki strony te przetwarzają Twoje dane osobowe.

Gdzie są wysyłane Twoje dane
Możemy przekazywać Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Może to obejmować przekazywanie ich do innych jurysdykcji lub uzyskiwanie do nich dostępu z innych jurysdykcji, w tym takich, które mogą nie zapewniać poziomu ochrony równoważnego z lokalnymi przepisami i/lub przepisami w zakresie ochrony danych. W przypadku przekazywania danych osobowych poza EOG uwzględnimy wszelkie obowiązujące zobowiązania ustawowe dotyczące przekazywania danych osobowych, a w przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej (KE) o odpowiedniej ochronie, będziemy opierać się na odpowiednich zabezpieczeniach, w tym na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez KE. Wdrożyliśmy podobne odpowiednie zabezpieczenia u naszych zewnętrznych dostawców usług, a dalsze szczegóły mogą być dostarczone na żądanie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym do celów spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych. Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkód wynikających z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy dane osobowe, oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne, umowne lub podobne dotyczące przechowywania Twoich danych osobowych.

W niektórych okolicznościach możemy anonimizować Twoje dane osobowe, aby nie można ich było powiązać z Tobą. W takim przypadku możemy wykorzystać takie informacje bez powiadomienia Ciebie. 

Prawa, pytania lub skargi
Informujemy, że w odniesieniu do danych osobowych możesz skorzystać z praw przewidzianych w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych, które mogą obejmować: 
Prawo do bycia informowanym: uzyskanie informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych. 
​​​​​​​
 • Prawo do dostępu: uzyskanie dostępu do danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, uzyskanie informacji o tym, w jaki sposób Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz pod pewnymi warunkami uzyskanie kopii Twoich danych osobowych w trakcie przetwarzania. 
 • Prawo do sprawdzenia dokładności swoich danych osobowych: żądanie sprostowania, jeśli którekolwiek z Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas są niedokładne, niekompletne lub wymagają aktualizacji. 
 • Prawo do bycia zapomnianym: w pewnych okolicznościach masz prawo poprosić nas o usunięcie lub pozbycie się w inny sposób wszelkich Twoich danych osobowych, które przechowujemy. 
 • Prawo do ograniczenia (tj. uniemożliwienia) przetwarzania Twoich danych osobowych: Jeśli wymagania są spełnione, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w celu innym niż ich przechowywanie.
 • Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych w określonym celu (celach):  przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe na Twoje żądanie, jeżeli przetwarzamy te dane na innej podstawie prawnej niż zgoda.
 • Prawo do wycofania zgody: jeżeli opieramy się na Twojej zgodzie jako podstawie prawnej wykorzystywania Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Twój wniosek nie będzie naruszał zgodności z prawem przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej wycofaniem.
 • Prawo do przenoszenia danych: Jeśli przekazano nam bezpośrednio dane osobowe, są one przez nas wykorzystywane za Twoją zgodą lub w celu wykonania umowy, a dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, to możesz poprosić nas o kopię tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie (jeśli jest to technicznie wykonalne), aby w wielu przypadkach móc je ponownie wykorzystać w innej usłudze lub firmie.
 • Prawa dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania. 
 • Złożenie skargi: masz prawo wnieść skargę do właściwego organu ochrony danych osobowych. Chętnie jednak skorzystamy z możliwości samodzielnego rozwiania Twoich wątpliwości, dlatego najpierw skontaktuj się z nami.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego Formularza ochrony prywatności.

Pamiętaj, że komunikacja za pomocą poczty elektronicznej nie zawsze jest bezpieczna. Dlatego prosimy o niezawieranie w e-mailach do nas poufnych informacji.

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoje żądanie w terminie i bezpłatnie, z wyjątkiem sytuacji, w których wymagałoby to nieproporcjonalnie dużego wysiłku. W niektórych przypadkach możemy poprosić Cię o weryfikację Twojej tożsamości, zanim będziemy mogli zrealizować Twoje żądanie.

Ważne jest, aby Twoje dane osobowe były dokładne i aktualne. Jeżeli jakiekolwiek dane osobowe, które posiadamy na Twój temat ulegną zmianie, prosimy o informowanie nas przez cały czas, kiedy będziemy w posiadaniu tych danych. Jeśli udostępniasz nam dane innych osób, Twoim obowiązkiem jest gromadzenie tych danych zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi. Na przykład, należy poinformować takie osoby, których dane nam przekazujesz, o treści niniejszego Oświadczenia i uzyskać ich uprzednią zgodę.

Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania lub skargi dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, chętnie z Tobą porozmawiamy. Chętnie poznamy również Twoje wskazówki lub sugestie na temat tego, w jaki sposób możemy ulepszyć naszą politykę prywatności. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych lub korzystania z praw określonych powyżej, prosimy o kontakt z naszym Biurem ochrony danych Grupy za pośrednictwem naszego Formularza ochrony prywatności lub danych kontaktowych podanych poniżej.

Bezpieczeństwo
JET poważnie traktuje ochronę Twoich danych i podejmuje odpowiednie środki w celu przeciwdziałania niewłaściwemu ich wykorzystaniu, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niepożądanej publikacji i niewłaściwej modyfikacji. Jeśli uważasz, że Twoje dane nadal nie są odpowiednio chronione lub istnieją dowody na ich niewłaściwe wykorzystanie, napisz na adres security@justeattakeaway.com

Aktualizacje niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności
Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności w odpowiedzi na zmiany prawne, techniczne lub biznesowe. W przypadku aktualizacji oświadczenia o ochronie prywatności podejmiemy odpowiednie środki w celu poinformowania Ciebie, stosownie do wagi wprowadzanych zmian. Tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo dotyczące ochrony danych, poprosimy Cię o akceptację wszelkich istotnych zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. 

Zachęcamy do okresowej weryfikacji niniejszego Oświadczenia w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności. Wcześniejsze wersje naszego Oświadczenia będą przechowywane w archiwum do wglądu.

Skontaktuj się z nami
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Oświadczenia i/lub naszych praktyk ochrony prywatności, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem naszego Formularza ochrony prywatności lub kontaktując się z naszym Inspektorem ochrony danych:

Inspektor ochrony danych Takeaway.com – Takeaway.com Group B.V.
Piet Heinkade 61
1019 GM Amsterdam
Holandia

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności może być aktualizowane i zostało ostatnio zaktualizowane w dniu 02.05.2022 r..