Privacyverklaring voor sollicitanten


Deze privacyverklaring (“Verklaring”) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten die solliciteren op vacatures bij Just Eat Takeaway.com of een van de aan JET gelieerde bedrijven (hierna "JET" genoemd). 

Bij JET zetten we ons in om de privacy van iedereen in onze gemeenschap te beschermen. Dit betekent dat we de persoonlijke informatie van onze sollicitanten zullen beschermen. JET houdt zich daarom aan de vereisten van de toepasselijke wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming bij de verwerking van persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van deze persoonsgegevens is Just Eat Takeaway.com Group B.V. en/of het aan JET gelieerde bedrijf (inclusief de dochterbedrijven van Just Eat Takeaway.com N.V.). 

Welke gegevens wij verwerken en waarom
Persoonsgegevens, in deze Verklaring ook wel “uw Gegevens” genoemd, verwijst naar alle informatie of een set van informatie waarmee wij, direct of indirect, in staat zijn om u persoonlijk te identificeren, in het bijzonder door verwijzing naar een identificator, bijv. naam en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, uw cv, een referentiebrief, enz. Het omvat geen gegevens waarvan de identiteit is verwijderd (anonieme gegevens).

1. Aanvraagproces
JET verwerkt persoonsgegevens over u omdat u hebt gesolliciteerd op een vacature bij JET. We verwerken deze gegevens voor het selectieproces en hopelijk verwelkomen we u in de toekomst als medewerker van JET. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat we uw aanvraag beschouwen als een verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract (arbeidsovereenkomst). Dit doen wij zodat wij kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, om onze legitieme belangen na te streven en/of enige andere wettelijke basis die anderszins is toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Waar wettelijk vereist of toegestaan, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming. Als we op uw toestemming vertrouwen als wettelijke basis voor het verwerken van uw Gegevens, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken.

JET waardeert diversiteit en inclusie. Gelijke arbeidskansen betekent dat we alle sollicitanten een gelijke behandeling bieden. Om gelijke arbeidskansen te garanderen zoals toegestaan of vereist door de lokale wetgeving, kunnen we voor dit doel persoonsgegevens verzamelen.

We verwerken alleen persoonsgegevens die u ons verstrekt via de website, het aanvraagformulier, verzonden cv's of op andere manieren tijdens het sollicitatieproces. We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:


 • Naam 
 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Adresgegevens
 • Gegevens dienstverband
 • Opleidingsgegevens
 • Identificatiedocumenten
 • Gegevens over recht op werk (indien van toepassing)
 • Gezinsgegevens (indien van toepassing)

Op uw verzoek bieden we u ondersteuning en assistentie via talentwervingsteams en onze communicatiekanalen. Volgens uw voorkeuren zullen we telefonisch of via e-mail contact met u opnemen om u informatie te verstrekken met betrekking tot uw sollicitatie en om aan uw verzoeken te voldoen. Als u interesse hebt getoond in persoonlijke aanbevelingen voor vacatures, kunnen we u informeren over beschikbare vacatures bij JET. 

2. Toepassingsbeoordelingen

JET kan u vragen om een beoordeling uit te voeren tijdens het sollicitatieproces. Deze beoordelingen worden uitgevoerd om een goed inzicht te krijgen in uw competenties. Uw antwoorden in beoordelingen worden geëvalueerd, mogelijk op een geautomatiseerde manier (zie voor meer informatie het gedeelte over geautomatiseerde besluitvorming), en op basis van de evaluatie wordt de beslissing over uw sollicitatie genomen. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat we de beoordelingen als noodzakelijk beschouwen om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract (arbeidsovereenkomst). JET kan de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken voor beoordelingen:


 • Naam
 • Identificatiegegevens (indien van toepassing)
 • Contactgegevens
 • Beoordelingsgegevens

3. Onderzoek naar tevredenheid van sollicitanten

Om ervoor te zorgen dat onze diensten in lijn zijn met uw voorkeuren en om onze diensten en platforms te verbeteren, kan JET u benaderen om onderzoek te doen; zoals, maar niet beperkt tot, enquêtes. We sturen u alleen dit soort communicatie met uw voorafgaande toestemming, tenzij dit niet noodzakelijk is volgens de toepasselijke wetgeving. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Als u deze enquêtes niet wenst te ontvangen, kunt u zich daarvoor afmelden in de begeleidende berichten. JET kan de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken voor onderzoeksdoeleinden:


 • Naam
 • Contactgegevens
 • Onderzoeksinput 

4. Achtergrond- en/of referentiecontrole

Tijdens de sollicitatieprocedure kan JET u vragen informatie te verstrekken voor - of een achtergrond- en/of referentieonderzoek uit te voeren. Deze controles worden alleen uitgevoerd als dit wettelijk is toegestaan en als JET dit noodzakelijk acht voor de functie waarop u gesolliciteerd hebt. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat we uw aanvraag beschouwen als een verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract (arbeidsovereenkomst). Dit doen wij zodat wij kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, om onze legitieme belangen na te streven en/of enige andere wettelijke basis die anderszins is toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Waar wettelijk vereist of toegestaan, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming. Als we op uw toestemming vertrouwen als wettelijke basis voor het verwerken van uw Gegevens, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. JET kan voor deze doeleinden de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken:


 • Naam 
 • Identificatiegegevens (indien van toepassing)
 • Contactgegevens 
 • Adresgegevens (indien van toepassing)
 • Opleidingsgegevens (indien van toepassing)
 • Identificatiedocumenten (indien van toepassing)
 • (Strafrechtelijke) Achtergrondgegevens (indien van toepassing)
 • Referentiegegevens (indien van toepassing)

5. Informatie die JET kan verzamelen via andere bronnen 

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kunnen we naast onze wervingskanalen of carrière-websites ook informatie over u verkrijgen uit andere bronnen, zoals via uw interacties met werknemers van JET of van derden, zoals recruiters, wervingsbureaus, LinkedIn of andere websites op het internet (onderhevig aan privacyverklaringen van dergelijke derden). De rechtsgrond voor deze verwerking is dat we uw aanvraag beschouwen als een verzoek om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract (arbeidsovereenkomst). Dit doen wij zodat wij kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, om onze legitieme belangen na te streven en/of enige andere wettelijke basis die anderszins is toegestaan in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. Waar wettelijk vereist of toegestaan, met uw toestemming. Als we op uw toestemming vertrouwen als wettelijke basis voor het verwerken van uw Gegevens, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken.

We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens als onderdeel van uw sollicitatie voor een vacature bij JET:


 • Naam 
 • Identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Gegevens dienstverband
 • Beoordelingsgegevens (indien van toepassing) 

6. Analytics

JET kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om uw gebruik van applicaties van JET te kunnen analyseren, zodat wij de applicaties die u tijdens uw sollicitatieprocedure gebruikt, kunnen verbeteren. De rechtsgrondslag voor deze verwerkingshandeling is dat het nodig is om een legitiem belang van JET (analyse en rapportage) na te streven, zoals gedefinieerd in de toepasselijke (lokale) wetgeving. Waar wettelijk vereist of toegestaan, kunnen we uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming. Als we op uw toestemming vertrouwen als wettelijke basis voor het verwerken van uw Gegevens, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Bovendien verwerken we gegevens die u indirect aan ons verstrekt, omdat JET cookies gebruikt voor functionele, analytische en marketingdoeleinden. Raadpleeg onze Cookieverklaring voor meer informatie hierover.

7. Bezoeken aan het terrein van JET

Als u onze gebouwen bezoekt, om veiligheidsredenen en in overeenstemming met lokale vereisten, kunnen we uw gegevens opnemen via video of andere elektronische, digitale of draadloze bewakingssystemen of apparaten (bijv. CCTV). De rechtsgrondslag voor deze verwerkingshandeling is dat het nodig is om een legitiem belang van JET na te streven zoals gedefinieerd in de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming. 

Extra doeleinden
We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we deze om een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Wanneer wij de gegevens voor een ander doel willen gebruiken, zullen wij passende maatregelen nemen om u daarvan in kennis te stellen, in overeenstemming met het belang van de veranderingen die wij aanbrengen. Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke informatie kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, indien vereist door de toepasselijke wetgeving.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Voor de hierboven beschreven doeleinden maakt JET geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering. Geautomatiseerde besluitvorming vindt plaats wanneer een elektronisch systeem persoonlijke informatie gebruikt om een beslissing te nemen zonder menselijke tussenkomst. In beperkte omstandigheden, met uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming waar vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en waar passende maatregelen zijn genomen om uw rechten te beschermen, zullen we geautomatiseerde besluitvorming gebruiken. 

U zult niet onderworpen zijn aan beslissingen die een aanzienlijke impact op u zullen hebben, uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming, tenzij we een wettelijke basis hebben om dit te doen en we u hiervan op de hoogte hebben gesteld. Wanneer een dergelijke geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering leidt tot een negatieve beslissing over u en u het er niet mee eens bent, kunt u contact met ons opnemen via ons privacyformulier. We gaan dan verder met het opnieuw beoordelen van de situatie.

Leeftijd
Onze website en vacatures zijn niet bedoeld voor personen die door de toepasselijke lokale wetgeving zijn gedefinieerd als minderjarig, noch zijn we van plan om persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan de vastgestelde wettelijke leeftijd. We kunnen echter de leeftijd van bezoekers of sollicitanten niet verifiëren. Daarom adviseren wij ouders en/of wettelijke voogden om de online activiteiten van hun kinderen te controleren, om te voorkomen dat hun persoonsgegevens worden verzameld zonder toestemming van de ouders. Als u denkt dat we zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben verzameld, neem dan contact met ons op via ons privacyformulier. We gaan dan verder met het wissen van deze gegevens.

Met anderen delen
JET kan samenwerken met andere bedrijven binnen de JET-groep en andere derden om de hierboven beschreven verwerking uit te voeren. 

Deze bedrijven van de groep en derden zullen uw persoonsgegevens namens ons (als gegevensverwerkers) of als autonome verwerkingsverantwoordelijken verwerken en hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven. Wij eisen van bedrijven van de groep en derden dat zij deze beschermen in overeenstemming met de normen die in deze privacyverklaring zijn uiteengezet en wij nemen passende maatregelen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming om hetzelfde niveau van bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te garanderen.  

We zullen uw Gegevens ook delen met andere externe verwerkingsverantwoordelijken, indien van toepassing of vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving (inclusief een gerechtelijk bevel) of wanneer we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen of om de vitale belangen van een persoon te beschermen. Dergelijke externe verwerkingsverantwoordelijken kunnen rechtshandhavingsinstanties zijn. 

We kunnen uw Gegevens ook bekendmaken aan een bedrijf of potentiële koper van al onze of vrijwel al onze activa in verband met een verkoop of overdracht van die activa.

Uw gegevens kunnen met de volgende partijen worden gedeeld:


 • Filialen, dochterondernemingen en/of bedrijven van de JET groep
 • Softwareleveranciers
 • Uitvoerende partners
 • Tevredenheidsenquête bedrijven
 • Professionele adviseurs
 • Wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en/of overheidsinstanties
 • Potentiële kopers
 • Elke andere partij mits u uw toestemming hebt gegeven voor de openbaarmaking

Websites van derden
Onze website kan links naar websites van derden bevatten. Wanneer u dergelijke websites van derden bezoekt, moet u er rekening mee houden dat elk van deze websites zijn eigen privacyverklaring heeft. Hoewel JET met grote zorg websites uitkiest om naar te linken, kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Waar uw gegevens naartoe worden gestuurd
Wij kunnen uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte brengen. Dit kan inhouden dat de gegevens worden overgebracht naar of toegankelijk zijn vanuit andere rechtsgebieden die misschien niet hetzelfde niveau van bescherming bieden als uw lokale wetgeving en/of wetgeving betreffende gegevensbescherming.  Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven buiten de EEG, zullen wij rekening houden met alle wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de doorgifte van persoonsgegevens, en wanneer er geen besluit van de Europese Commissie (EC) over de adequaatheid van de gegevens bestaat, zullen wij ons baseren op passende garanties, waaronder door de EC goedgekeurde modelcontractbepalingen. Wij hebben soortgelijke passende waarborgen ingevoerd bij onze externe dienstverleners en nadere bijzonderheden kunnen op verzoek worden verstrekt.

Hoelang wij uw gegevens bewaren
Wij zullen uw persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor wij ze verzameld hebben, met inbegrip van de doeleinden om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportage-eisen. Om de geschikte bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke voorschriften.

In sommige omstandigheden kunnen wij uw persoonsgegevens anonimiseren, zodat deze niet langer met u in verband kunnen worden gebracht; in dat geval kunnen wij die informatie gebruiken zonder u daarvan verder in kennis te stellen. 

Rechten, vragen of klachten
Wij informeren u dat u, met betrekking tot de persoonsgegevens, de rechten kunt uitoefenen die worden geboden door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder: 

 • Het recht om geïnformeerd te worden: Informatie verkrijgen over onze verzameling en ons gebruik van uw persoonsgegevens. 
 • Het recht op toegang: Toegang krijgen tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren, informatie krijgen over hoe uw persoonsgegevens door ons verwerkt worden en onder bepaalde voorwaarden een kopie krijgen van uw persoonsgegevens die verwerkt worden. 
 • Het recht om de juistheid van uw persoonsgegevens te verifiëren: Om rectificatie vragen indien uw persoonsgegevens in ons bezit onnauwkeurig of onvolledig zijn of moeten worden bijgewerkt. 
 • Het recht om vergeten te worden: Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens die wij bewaren te wissen of anderszins te verwijderen. 
 • Het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken (d.w.z. te voorkomen): Als aan de vereisten wordt voldaan, zullen we uw persoonsgegevens niet verwerken voor een ander doel dan het opslaan ervan.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor een bepaald doeleinde:  We zullen op uw verzoek stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens als we uw persoonsgegevens verwerken op een andere rechtsgrond dan toestemming.
 • Het recht om toestemming in te trekken: Als we vertrouwen op uw toestemming als rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens, bent u vrij om die toestemming op elk moment in te trekken. Uw verzoek doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die voorafgaand aan de intrekking is gegeven.
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens: Als u ons rechtstreeks persoonsgegevens hebt verstrekt, gebruiken we deze met uw toestemming of voor de uitvoering van een contract, en die gegevens worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde middelen, kunt u ons vragen om een kopie van die persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat (indien technisch haalbaar) om in veel gevallen opnieuw te gebruiken met een andere dienst of bedrijf.
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. 
 • Een klacht indienen: U hebt het recht om een claim in te dienen bij uw bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Wij zouden echter graag de gelegenheid krijgen om uw problemen zelf op te lossen, dus neemt u eerst contact met ons op.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via ons privacyformulier.

Houd er rekening mee dat e-mailcommunicatie niet altijd veilig is. Neem daarom geen gevoelige informatie op in uw e-mails aan ons.

Wij zullen ons best doen om uw verzoek op tijd en gratis in behandeling te nemen, behalve wanneer dit een onevenredige inspanning vereist. In bepaalde gevallen kunnen we u vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op uw verzoek kunnen reageren.

Het is belangrijk dat uw persoonsgegevens nauwkeurig en up-to-date worden gehouden. Als een van de persoonsgegevens die we over u bewaren verandert, houd ons dan op de hoogte zolang we die gegevens hebben. Als u gegevens van andere mensen met ons deelt, is het uw verantwoordelijkheid om dergelijke gegevens te verzamelen in overeenstemming met de lokale wettelijke vereisten. U moet bijvoorbeeld dergelijke andere mensen, wiens gegevens u ons verstrekt, informeren over de inhoud van deze Verklaring en hun voorafgaande toestemming verkrijgen.

Als u nog andere vragen of klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen we graag met u praten. Wij horen ook graag van u als u tips of suggesties hebt om ons cookiebeleid te verbeteren. Voor meer informatie over ons gebruik van uw persoonsgegevens of het uitoefenen van uw rechten zoals hierboven beschreven, kunt u contact opnemen met ons Group Data Protection Office via ons privacyformulier of de contactgegevens hieronder.

Beveiliging
JET neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste publicatie en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u van mening bent dat uw gegevens nog steeds niet goed beschermd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met security@justeattakeaway.com

Bijwerkingen van deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken als reactie op veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer wij onze Privacyverklaring bijwerken, zullen wij passende maatregelen nemen om u op de hoogte te brengen, in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die wij aanbrengen. Wanneer de toepasselijke wetgeving over de gegevensbescherming dat vereist, zullen wij u toestemming vragen voor alle wezenlijke veranderingen in deze Privacyverklaring. 

Wij raden u aan deze verklaring regelmatig door te nemen voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken. We bewaren eerdere versies van onze Verklaring in een archief voor uw beoordeling.

Contact opnemen
Als u vragen of zorgen hebt over deze Verklaring en/of onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via ons privacyformulier of door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Takeaway.com Data Protection Officer - Takeaway.com Group B.V.
Piet Heinkade 61
1019 GM Amsterdam
Nederland

Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt en is voor het laatst bijgewerkt op 02-05-2022.